Abantu Bibiliya yita “Abakristo gito” ni bantu ki?

Ibyo kwitandukanya n’abakristo gito

“Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n’abasambanyi. Ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n’abasambanyi bo mu b’iy’isi, cyangwa abifuza ibibi cyangwa abanyazi cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n’uwitwa mwene Data, niba ari umusambanyi cyangwa uwifuza ibibi,cyangwa usenga ibishushanyo cyangwa utukana cyangwa umusinzi cyangwa umunyazi, umeze atyo ntimugasangire nawe” 1 Abakorinto 5: 9-11

Naratangaye nsanze iri jambo muri Bibiliya y’Ikinyarwanda, ngira n’amatsiko yo kumenya ibiranga uwo muntu : “ Ngo ni uwiyita mwene Data , uwizera, umukristo ariko ngo akaba ari umusambanyi cyangwa uwifuza ibibi,cyangwa usenga ibishushanyo cyangwa utukana cyangwa umusinzi cyangwa umunyazi” .

Igiteye ubwoba, Bibiliya ikavuga ngo uwo muntu ahubwo ntitukanasangire nawe.

Bibiliya imenya gutandukanya neza abasambanyi ngo bo mu b’iy’isi n’abasambanyi baba munzu y’Imana kandi biyita bene Data. Kuba umuntu utazi Imana , utarakijijwe asambana ni ibisanzwe nta gitangaza kibirimo, kuba yiba, kuba yifuza ibibi , nta gitangaza kirimo, kuko umwami akorera ariwe satani aba abimwemerera. Igitangaza kiza kuri wa wundi wirirwa aririmba ko igihe nikigera azataha mu ijuru, wirirwa atwaye Bibiliya mu kwaha asuhuza ngo Yesu ashimwe, ariko ngo na bya byaha nabyo ntabireke. Imana idusure

Abo bene Data gito, nibo soko y’ibigeragezo itorero rihura nabyo.

Hari igitabo nigeze gusoma cy’abahowe Imana b’ahantu bitaga Catacombe, ngo abakristo gito nibo barangiraga ababica aho bihishe kuko babaga bazi amabanga y’itorero yose.

Abo bakristo gito nibo babereye imbogamizi ubutumwa bwiza, kuko babuza n’abashaka kwinjira mu gakiza kwinjira, kuko ubitegereje nta mbuto nziza bera zatuma wifuza kubakurikira aho basengera.

“ Ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw’Imana? Ntimwishuke. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi, cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana, cyangwa abajura, cyangwa abifuza, cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw’Imana.” . 1 Abakorinto 6: 9

Ibihe byiza, Imana ibasobanurire.

Alice