Abana be bishwe kuko bagwingiye! Alice

“Induru yumvikaniye I Rama yo kurira no kuboroga kwinshi,Rasheli aririra abana be , yanga guhozwa kuko batakiriho” Matayo 2: 18

Kubazi izi nkuru, iki cyari igihe umwami Herode yashakaga kwica Umwami Yesu akiri uruhinja. Yohereje abajya kwica abana bose bagejeje imyaka ibiri n’abatarayigeza kugirango na Yesu apfiremo. Bageze kwa Rasheli, nubwo abana be bari barengeje imyaka ibiri, ariko mu gihagararo, uko bameze ngo basaga n’abana b’imyaka ibiri cyangwa munsi yaho, mu yandi magambo baragwingiye, ibyo bituma nabo bicwa. Imana itugirire neza.

Nandika iyi nkuru nibutse amagambo ari mu Abaheburayo 5: 12
“ Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby’ishingiro rya mbere ry’ibyavuzwe n’Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata, aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by’ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby’abantu bakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n’icyiza” Abaheburayo 5: 12-14

Waruziko hari abantu bagwingira kandi baragaburiwe! Uziko hari igihe umuntu akomeza kuba uruhinja mu by’ijambo ryo gukiranuka nk’uko iri jambo ribitubwiye!

Dore bimwe mu biranga uruhinja mu buzima busanzwe:

1. Ntacyo rwikorera nta nicyo rukorera abandi
2. Rwituma ( gukora kaka ndetse na pipi ) aho ruryamye kandi hatabonetse urukura muri uwo mwanda rwakwigumiramo kuko nta bwenge nta n’ubushobozi bwo kubikora rufite
3. Ntirumenya gutandukanya ibyiza n’ibibi
4. Ntirurya byose keretse utuntu tworoshye natwo tw’indobanure

Paulo yandika uru rwandiko yarababajwe n’ukuntu aba bantu bigishijwe igihe kirekire ariko ntibakure mu buryo bw’umwuka, nubwo bigishijwe, bakaba batazi gutandukanya ikiza n’ikibi, bakaba batazi kwihana haba n’aho bihanira, ahubwo bakigumira mu myanda/ ibyaha, wanashaka no kubagira inama z’uko bava mu myanda, bakakubaza ukuntu wivanga mu buzima bwabo cyangwa uwakugize umucamanza cyangwa uwababonye bakora ibyo byaha.

Imana itugirire neza. Abo bantu badakura ikindi kizabakubwira, nuko bakunda gukorerwa gusa, ariko bo ku giti cyabo nta kintu nakimwe bakora, bahora bicaye. Uretse no mu rusengero, no mubuzima busanzwe , iyo umwana arimo gukura, atangira kugenda agira uturimo akora iwabo, kugeza ubwo azakura burundu akajya anakora ibikorwa by’abantu bakuru.

Imana idusobanurire. Abana ba Racheli rero ngo kubera kudakura neza , bishwe mu bana kandi bagombye kuba bari mu kindi kiciro cy’abana bakuze.

Mbese iyo ugereranije igihe wakirijwe , ubona uhagaze ute? Urakura? Uradindira? Warakuze ugezaho urahagarara usubira ibwana gukora nk’iby’abandi bana bose?
Ijambo ry’Imana riratubwirango : Nubwo umuntu wacu w’inyuma asaza, uw’imbere we ahora ahinduka mushya uko bukeye. Nta mpamvu rero yo gusaza mu buryo bw’umwuka.

Yesu adusobanurire. Alice