Abakristo benshi aho gusa na Kristo basa n’ibihe barimo

Abaroma 12:2
"Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose".

Nyuma y’aho maze iminsi mvuga ibyo kwera imbuto z’Umwuka ndetse no kuzera mu gihe gihoraho, nagiye nakira ibibazo byinshi ndetse n’abantu batanga ibitekerezo ku cyanditswe twifashishije kivuga umutini Yesu yavumye kubera ko uteze imbuto mu gihe "kitari icyo kwera imbuto".

Nasanze abakristo benshi bameze nk’uruvu (Nyakamvutabi/ CamelĂ©on". Ntabwo basa na Kristo ahubwo basa n’ibihe barimo. Imbuto zabo zicyara zihindagurika.

Uruvu ni imwe mu nyamanswa Bibiliya ibuza abakristo kurya (Abalewi 11:30).

Ni inyamanswa itangaje. Uruvu rurangwa n’ibikurikira:
- Rugira ubushobozi bwo kwihindura (camouflage) rugasa n’aho rugeze cyangwa n’ibihe rurimo;
- Rugira ubushobozi bwo kureba impande (directions) ebyiri zitandukanye icyarimwe (Urugero: rushobora kureba imbere n’inyuma cyangwa iburyo n’ibumoso icyarimwe).

Abakristo benshi babayeho nk’uruvu. Bashobora kwisanga mu bapagani no mu bakristo. Bera imbuto za kamere n’imbuto z’umwuka biterwa gusa n’aho bageze cyangwa abo bari kumwe. Mu Itorero ni abakristo. Hanze y’Itorero ni abapagani. Mu bakristo ni bo, mu bapagani naho nibo. Bafite impu ebyiri kandi zirabakwira zombi.

Yesu avuma umutini yaragamije gutanga ubutumwa bwo guhinduka burundu. Kandi guhinduka kureberwa ku mbuto. Nicyo gipimo nyacyo.

Pawulo abwira abaroma ngo muhinduke rwose yavugaga guhindura imbuto twera. Niko guhinduka umukristo yitezweho.

Umukristo wera imbuto mu gihe runaka "saison/ season" ntabwo yahindutse. Ameze nka wa mutini wavumwe.

Ngaho tekereza nawe rino somo ureba buri imwe mu mbuto z’Umwuka. Ufashe urugero rw’urukundo, Umukristo ukundana mu gihe runaka hanyuma akangana mu gihe gikurikiraho; umukristo ugwa neza mu gihe runaka hanyuma akagira nabi mu kindi; umukristo uvanga ingeso nziza n’ingeso mbi icyarimwe, etc.

Utekereje kuri imwe muri ziriya mbuto z’Umwuka ziri mu Bagalatiya 5:22, urasanga nta mbuto nimwe iba nyayo mu gihe itabaye ihoraho.

Ubukristo nyabwo n’ubuzima bwose ntabwo ari ubw’igihembwe cyangwa igihe kigufi, Ubukristo nyabwo ni "full time job" ntabwo ari "part-time assignment", ni amasezerano y’imibereho ihoraho tugirana na Yesu ntabwo ari ikiraka!

Fata ingamba zo guhinduka burundu. Va mu byo guhindagurika!

Mugire igitondo cyiza!

Bishop Dr. Fidele Masengo