Abakirisito benshi bamunzwe n’ubupfubyi bwo mu mwuka!

Sinzabasiga nk’impfubyi, ahubwo nzaza aho muri”. (Yohana 14:18)

Umuntu yitwa imfubyi mu gihe aba yaravutse nk’abandi, akagira ababyeyi akonswa ndetse akarererwa mu muryango, ariko akaza kugira ibyago byo kubura umwe mu babyeyi cyangwa bombi. Akenshi ibi byago bituma aba mu buzima bubi cyane cyane iyo ibi byago bimugwiriye atarakura ngo abe ageze igihe cyo kwiyitaho wenyine.

Tugarutse inyuma gato, birasanzwe ko uwakugiriye ku gise akugirira imbabazi, akakugirira igihunga ndetse iteka aba akwifuriza ibyiza gusa. Ku rundi ruhande na nanone, burya impamvu ituma amategeko agena imyaka runaka abantu bemererwe kuba bashyingirwa ni ukugira ngo bazabashe inshingano z’urushako, harimo no kubyara. Aha ni ho umuntu agera, akagira inshingano ziremereye zo kugenera abana ibyo bakeneye ariko cyane cyane uburere.

Abahanga burya bazakubwira ko uko umuntu yitwara, byaba byiza cyangwa bibi, uburere aba yarakuye ku babyeyi bubigiramo uruhare, naho rwaba ruto cyangwa runini.

Ese ibi no mu rugendo rw’ agakiza bibamo?

Burya iyo wumvise ubutumwa bwiza, ukakira Yesu Kristo nk’Umwami w’ubugingo bwawe, uhita umera nk’umwana uvutse ako kanya. Ese buriya umwana avutse, agahita ajugunywa ku muhanda adafite icyo kwifubika cyangwa ngo agenerwe icyo kunywa yabaho? Ashwi! N’umuntu ugikizwa ahita akenera umuntu ukuze mu gakiza, akamurera, akajya amubyutsa mu gihe aguye, akajya amugaburira ibiryo by’ubugingo n’ibindi byose bya ngombwa bikenewe ngo umuntu akomeze akure kandi neza, kugera igihe azatabarukira.

Uzasanga akenshi umuntu akizwa, akisanga ari imfubyi atagira uwo asaba ubufasha, maze akishakira umuntu umurera. Ntabwo wakwizera ko umwana w’uruhinja yagira ubwenge cyangwa ubushobozi bwo kumenya umubyeyi mwiza. Uzasanga rero uyu mubyeyi (umwana yihitiyemo) aba wawundi wakijijwe pe, ariko atazi gusenga, kwihana, gusoma Bibiliya, kwezwa, gutsinda icyaha n’ibindi.

Yesu yaravuze ngo: “Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n’Umwana n’Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y’isi” (Matayo 28:19-20). Aya magambo y’ubwenge y’Umwami wacu Yesu agaragaza ko abana atari bo bazaza kudushaka ahubwo ni twe dukwiriye kujya kubashaka, no kubigisha n’ibindi byose bijyana nabyo.

Ingaruka mbi zo kwirera cyangwa kutigishwa

Muri iki gihe birakomeye kubona abakristo bakomeye mu byo kwizera. Biragoye cyane kubona abantu bafite agakiza kadapfa kugushwa n’ibibonetse byose. Rimwe na rimwe iyo urebye amafuti akorwa n’abakristo hamwe n’abashumba babo urumirwa ariko ku rundi ruhande ugasanga ntibitangaje na busa kuko ni ingaruka zo kubura kirera (umubyeyi).

Reka ntange urugero: Uzasanga umuntu ari umukristo wavutse ubwa kabiri, amaze igihe kitari gito mu itorero ndetse afitemo imirimo ikomeye nk’ubudiyakoni, usange ari umushumba ariko ugasanga ahora mu busambanyi. Akihana icyo cyaha uyu munsi, ejo akagaruka ati “nongeye”. Uzasanga umuntu ari umuririmbyi, ariko ku rundi ruhande usange ntiwamutandukanya n’abandi bantu kuko yibera mu gufana umupira w’amaguru, kubetinga (betting) n’andi makosa amwe n’amwe witegereza ugasanga iyo uwo muntu yonswa ibere ryiza cyangwa agahabwa uburere bukwiriye, ntiyari kuba akora ibyo.

Ibindi bibazo bigaragagara nk’ingaruka harimo: Kwirema ibice no gutandukana kwa hato na hato, kurwana, gupfa amaturo, gukoresha nabi umutungo w’itorero, icyubahiro (intebe), kutubahana, ubuhanuzi bw’ibinyoma, inyigisho zituzuye, kugwa kw’abakristo kwa hato na hato, ingo zidakomera, urubyiruko rudafite uburere, kwimura Imana hakimikwa amategeko akakaye adafasha abantu guhinduka n’ibindi.

Umwana apfa mu iterura…

Icyuho cyo kutagira umubyeyi n’uwo ufite akakubera umubyeyi gito bigaragara henshi. Uzasanga abenshi bafite abashumba bita “ababyeyi bo mu mwuka” ariko ku rundi aba “babyeyi” ugasanga ibyo bakora si ibya kibyeyi pe!

Ubundi iyo umuntu abaye umubyeyi, ategerezwaho kwishimana n’umwana we, akamuha umwanya (igihe). Iyo atawubonye, ajya wukushaka aho barawumubonera kandi ntuba wizeye neza ko uburere bwiza wamwifurizaga azabubonera iyo mu mihana.

Ntabwo byumvikana rwose uburyo umuntu yitwa “papa wo mu mwuka” w’umuntu hanyuma kubera icyubahiro cye, umwana we wo mwuka akaza kumureba hanyuma agakumirwa n’umunyamabanga we ngo “ese mufitanye randevu?” Ibi rwose si byo! Buriya kugira umubyeyi ufite icyubahiro ntacyo bitwaye ariko iyo ushyize icyubahiro cyawe no ku bana bawe, byose biba byapfuye.

Uyu mubyeyi winjira mu rusengero bose bagahaguruka, yasohoka abana be bajya kumuramutsa bagakumirwa n’abasore b’ibigango bashinzwe umutekano, ubu wakwizera ute ko abana be bazabona umubyeyi wo kubitaho. Aha ni ho mpera mvuga ko umwana apfira mu iterura kuko natabona uburere yakwifuzagaho azajya gusakuma ibyo abonye byose.

Ese aya makosa ashobora gukosorwa?

Ubundi ibijya gupfa byose bipfira mu itangira. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza barihutaga cyane. Bari bafite intego yo kugwiza imibare myinshi y’abayoboke ariko nta mwanya wo kurera abo babyaye bari bafite.

Nabajije umushumba umwe niba amakosa yamaze gukorwa ashobora gukosoreka ambwira ko bagiye gutangira kurera no kwigisha abayoboke babo ariko urebye iryo torero imyaka rimaze usanga hari abo udashobora kwigisha bitewe n’urwego bagezeho. Urugero: Umuntu wakijijwe hanyuma akamara imyaka 70 mu itorero utaramubwiza ukuri, ubwo kumuhindura bizakunda?

Mu gusoza nifuza kukumenyesha ko ubugingo ari gatozi. Ntabwo ukwiriye kwemera kubaho nk’imfubyi kandi bitari mu mugambi w’ Imana. Saba Umwuka wera akuyobore ku muntu ushobora kugufasha mu rugendo. Ndabizi ko uri bunsubize ko nta muntu wo kwizerwa ukibaho. Gusa ibi si byo! Si byo kuko Imana yabwiye Eliya ko igifite abantu ibihumbi 7 batarapfukamira Baali, kandi kuva impanda itaravuga ngo Yesu atware itorero abantu bo kwizerwa barahari bagufasha gukura mu mwuka.

Pastor [email protected]