Abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk’ inyenyeri iteka ryose

Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk’umucyo wo mu isanzure ry’ijuru n’abahinduriye benshi Ku bukiranutsi bazaka nk’inyenyeri iteka ryose. Daniel 12:3

Imana ishimwe cyane. Burya uyu murimo wo guhindurira abantu kuri Yesu Imana iwuha agacirooo. Hari abagira ishyaka ryo kuzana abantu mu idini ariko ntunguwe n’ukuntu ntahantu bibiliya yigeze ibavugaho

Ngo ni abagiye gushaka abazimiye bakabigisha ibyo gukiranuka!! Imana ishimwe. Byanteye gutekereza ko ntahindurira abandi Ku bukiranutsi kandi nanjye nkiri uruhinja kubyo kumenya gukiranuka icyo aricyo kuko Bibiliya ivuga ko nta mpumyi yarandata indi. Umuririmbyi araririmba ngo imbere ya yantebe nzahagararayo nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Imana ishimwe. None ni iki nkora?

Ni iki nakora nkazana abantu kuri Yesu? Nkabahindurira Ku gukiranuka! Surtout ibyo! Buriya Imana yahaye buri wese impano kandi izamubaza uko yayikoresheje. Ikiza Niko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe ibyo twakoze

Alice