Abaheburayo 2:17-18

Ni cyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene Se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w’imbabazi kandi ukiranuka mu by’Imana, abe n’impongano y’ibyaha by’abantu. 18Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose.