Abahanga mu by’ubumenyi nabo bagaragaza ko hari ukundi kubaho nyuma y’urupfu

Abahanga mu by’ubumenyi barimo gukora ubushakashatsi ngo barebe niba nyuma y’uko umuntu apfuye nta bundi buzima akomeza kubaho.

Ubusanzwe abantu bitewe n’ibyo bemera usanga bafite imyumvire itandukanye ku gikurikira nyuma y’uko umuntu ashizemo umwuka yahumekaga, ari bwo bavuga ko yapfuye bakajya kumushyingura, ibye bakavuga ko birangiye.

Ku bakristo benshi, bemera ko iyo umuntu apfuye nyuma y’aho hari ubundi buzima nk’uko Bibiliya ibivuga, ariko kandi nanone umuntu akabaho bitewe n’uko yitwaye akiri muzima. Ni ukuvuga ko iyo umuntu yari akijijwe yubaha Imana, agapfira mu Mwami Yesu, bizera ko azazuka yesu agarutse akabaho atazongera gupfa, hanyuma upfiriye mu byaha bakizera ko nawe azazuka ariko we akazukira gukorwa n’isoni, nawe akabaho ubuzima buhoraho ariko bw’umubabaro mu gihe umukiranutsi azaba ari mu munezero. Ibi ariko nanone nubwo abakristo bose bakoresha Bibiliya babisobanura mu buryo butandukanye

Ibi nanone bisa n’ibitandukanye n’ibyo abahanga mu by’ubu bumenyi bavuga nubwo bamwe muri bo nabo baterura ngo berekane ikizakurikira nyuma y’uko umuntu apfuye ariko nanone bavuga ko haba hari ukundi kubaho nyuma yahoo.

Nk’uko bigaragara mu nkuru ya Christian Post, Roger Penrose ni umuhanga w’umwongereza mu by’ubugenge, imibare, filozofi y’ubumenyi, yanahawe igikombe cyiswe Wolf Prize for physics mu 1998. Mu bushakashatsi yakoze yagaragaje ko hari ubundi buzima nyuma yo gushyirwa mu mva kandi ko umutimanama w’umuntu uba ugikora, gusa ibi kuri we bishingiye ku bimenyetso n’ingero z’ubumenyi. Uyu n’itsinda bakoranye ubushakashatsi berekana ko iyo umuntu apfuye hari igitwara amakuru kikayajyana ahandi hanyuma akahava ajya mu kirere, akavuga ko iyo bibaye ngombwa ko umuntu asubirana ubuzima ya makuru anyura muri za nzira zose, bikamera nkaho umuntu asogongeye ku rupfu.

Yaba ibyo aba bashakashatsi bavuga n’ibyemerwa n’imbaga nyamwinshi y’abakristo byose bigaragaza ko hari igikurikira nyuma y’urupfu byanze bikunze, nubwo umuntu ashingiye ku bumenyi bwo mu isi atabihagararaho ariko nanone ku bizera Kristo, bakwiye kumenya ko nyuma y’ubu buzima hari ubundi, kandi ubwo bundi abifuza kububamo neza bakabutegura muri iki gihe bagihumeka.

[email protected]