Abagabo ngo barasabwa kugera ikirenge mu cya Kristo!

“ Bagabo, mukunde abagore banyu, nk’uko Kristo yakunze itorero akaryitangira” Abefeso 5:25
For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church “ Ephesians 5:25

“Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk’imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira, akawukuyakuya, nkuko Kristo abigirira itorero” Abefeso 5:28

Niba wajyaga wibaza igipimo cy’urukundo wagombye gukunda umugore wawe mwashakanye cyangwa se urugero wagombye gufatiraho, nguru noneho Bibiliya iraruguhaye.

Nakunze gutinda kuri icyo kigereranyo “ comparaison” kuko numva kiri hejuru cyane , kuko nziko ubundi bagereranya ibintu bigereranywa, ariko Bibiliya ni ijambo ryahumetswe n’Imana, niba ariko byanditse , nuko buriya bishoboka. Imana itugirire neza.

Muri iki gice bavugamo ukuntu Yesu Kristo yakunze itorero cyane kugeza n’aho aryitangira, akaripfira, ngo kugirango abone uko aryishyira ritagifite umugayo cyangwa umunkanyari!

Ikibazo gikunze kugarukwaho cyane , ni ukwibaza ku ijambo gukunda, cyangwa ni gute wakwereka umugore wawe urukundo . Gusa si urukundo rwo ku rurimi gusa kuko iyo ruvuye ku mutima, biroroha cyane kurutanga no kurwereka uwo rureba. Aha, ndavuga ikintu kimbabaza, cyuko kubera Iminsi y’imperuka dusohoyemo, hari abantu babana badakundanye, ahubwo ari izindi nyungu zabahuje, bityo bigatuma bibanira ntazindi nshingano umwe afite ku wundi. Yesu adusure, kuko ntekerezako ubundi mbere yo kuzana umuntu mu rugo rwawe, wagombye kwibaza niba koko umukunda, kandi uzakomeza kumukunda.

Hari n’abo muganira bakakubwirako bigeze gukundana , nyuma urukundo rukaza gushira pe, aho umwe yihitiramo kwitwa ko afite urugo, ariko akibera mu gasozi kuko atacyifuza no kurebana n’uwo muntu bashakanye. Imana itugenderere.

Muri iri jambo hakoreshejwe amagambo “ gukunda, gukundwakaza, gukuyakuya, gukunda nk’uko umuntu yikunda”
Ubundi abagore twaremewe gukundwa, gukundwakazwa, gukuyakuwa, kwitabwaho, kubwirwa neza n’utundi tuntu twiza, kandi bagabo mushatse kubigenzura mwabibona, kuko ibi mvuze ,iyo tubibonye ubuzima burahinduka, tukarushaho kuba beza ndetse tukarushaho kuzuza inshingano zacu, doreko ubwo bibiliya ibasaba gukunda abagore, nabo ibasaba kubagandukira ngo nk’uko itorero rigandukira (ryubaha) Kristo.

Umugabo ngo yegereye mugenzi we aramubwira ati ko mbona umugore wanjye yanga akaba nabi ( umugore udakunzwe mu rugo rwe ushatse wamwibwira kuko afite ibimenyetso bimuranga!!!) ati rwose ngira inama y’ukuntu wowe ubigenza kuko mbona umugore wawe rwose ameze neza , nuko mugenzi we aramusubiza ati “ mugaburira inyama y’ururimi”.

Uwo mugabo ati ibyo nabyo, ngo inka zabazwe zose aho batuye akazirangura akazimushyire ngo aziteke azirye, abikora igihe kitari gito, ariko umugore aranga arushaho kuba nabi, umugabo asubira kwa mugenzi we ati biteko ntacyahindutse, ati namuguriye inyama y’ururimi nk’uko wambwiye ariko wapi.

Mugenzi we aramuseka cyane ati “ si inyama zo kurya nakubwiye, nakubwiye kumubwira neza” ibyo ni ingenzi ku mugore . Muri make ikibazo si ibintu ahubwo urukundo nirwo rw’ingenzi n’ibimenyetso byarwo.

Nasanze abagore bo mu isi hose bose bashobora kuba icyo kintu bagihurizaho. Hari umunyamahanga uherutse kudusura adusetsa ukuntu umugore we ahora amwinginga ngo ajye yihangana amubwire ijambo “ ndagukunda, I love you, Je t’aime” nuko uwo mugabo akatubwira ati byarananiye ngo ahubwo rimwe yashubije uwo mugore ngo” Narabikubwiye kandi nibihinduka nabwo nzabikumenyesha”.

Hari ibintu abagabo badaha agaciro kandi ku bagore bifite agaciro kanini kandi ntanubwo abagore basaba ibintu bidasanzwe n’utuntu duto duto ariko tuvuga byinshi kuri bo.

Dore urugero rwa Kristo” Bambwiyeko muri Bibiliya harimo ijambo humura inshuro 365 zingana n’iminsi y’umwaka, ubwo Kristo ambwira humura mama buri munsi, muri Bibiliya abwira itorero ukuntu ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima, hari aho avuga ngo ntiyahora arakaye, ko uza aho ari atazamwirukana, ko ari kumwe n’itorero haba mu mazi, mu muriro, mu rupfu, sinzagusiga humura sinzaguhana, sinagusiga nk’imfubyi, nagukunze urukundo ruhoraho nicyo cyatumye ngukuruza umurunga w’urukundo rwanjye nkakwiyegereza…….

Mu bigaragara umugabo akoresheje rimwe muri aya magambo yarengera byinshi cyangwa yakiza byinshi mubyari bigiye gupfa” Wiriwe ute, ese worohewe ko wahoze utaka umutwe, humura byose bizagenda neza , ndagukunda Cherie, ndashima Imana yakumpaye……

Buriya ukunda umugore wawe nk’uko Kristo yakunze itorero, ntiwamukorera ibintu by’agahimano, ntiwamutuka, ntiwamwicisha inzara, ntiwamuca inyuma ngo umukundireho abandi bagabo, ntiwasiga yarwaye ngo urare mu kabari utaje kureba uko yiriwe, ntiwamuvunisha ntiwamwambika ubusa, ahubwo wamwiyegereza ukamufasha .

Bitewe nuko utazi iminsi muzamarana wari ukwiye kumuha urukundo rukwiye ntuzamusigaremo umwenda ngo wifuze wenda kuwishyura bitagishobotse. Uwiteka abahe ubwenge nk’ubwo yahaye salomo.
Amen