AMAHIRWE Y’ABARI MURI KRISTO YESU ARUTA AYANDI.

Matayo 5:1-12: Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Aterura amagambo ati "Hahirwa abakene mu mitima yabo, Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo... "Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ari ko barenganyije abahanuzi ba mbere.

Matayo 8:1 Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira.

Abakolosayi 1:12,13 mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n’abera umurage wo mu mucyo. Ni we wadukijije ubutware bw’umwijima, akadukuramo akatujyana mu bwami bw’Umwana we akunda.

Umuntu yaremwe ari umunyehirwe iteka. Yatakaje amahirwe ye acumura ku Muremyi we. Yesu niwe watugaruriye ibyiringiro byo kubaho, nubwo we yaje mu buryo butandukanye n’ubwo bibwiraga ko Messiya azazamo. Atangira avuga ko abahirwa ari abakene ndetse n’abashavura. Yavugaga abakene bo mu mitima yabo, bumva banyotewe Imana. Yavugaga kandi abashavuzwa n’ikibi batanezezwa nacyo.

Kuby’ihirwe ry’abagwaneza, yavuze ko aribo bazaragwa isi. Abo ni abadahwema kuzirikana imbabazi bagiriwe na Yesu Umucunguzi, akaba ariwe bakomoraho ineza yabo. Uyu mwihariko w’ubugwaneza warangaga Aburahamu Sekuruza w’abizera bimutera kutitwaza ko ariwe mukuru kuri Loti, amuharira amahitamo y’urwuri, mu gihe abashumba babo bari batonganye.

Uwamaze guhinduka icyaremwe gishya kubw’amaraso ya Yesu ahorana inzara n’inyota byo gukiranuka. Iyo nyota niyo yateye Bene Kora kuririmba bati: "Nk’uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, Ni ko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana." (Zab.42:2). Uko dushaka mu maso ha Kristo niko twegera gukiranuka kuko ariwe gukiranuka kwacu.

Abandi Yesu yavuze ko bahirwa ko nii abanyambabazi, ab’imitima iboneye, abakiranura ndetse n’abarenganyirijwe gukiranuka. Izi mbabazi Yesu yavuze nta wabasha kuzigira atazikomoye kuri Kristo. Zitera uzifite kudacira urubanza bagenzi be ahubwo akabakunda kandi akabifuriza ibyiza. Iyo Mose atazigira ntacyo byari kumubwira kumva ko Imana yendaga kurimburira ubwoko yari ayoboye mu butayu; ahubwo ahangara kuyibwira ko ibanza ikamukura mu gitabo cy’ubugingo! Turi mu isi kandi si iwacu, kubwa Yesu wadusabiye ku Mana Data, agira ati: "Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab’isi barabanga kuko atari ab’isi, nk’uko nanjye ntari uw’isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde Umubi. (Yoh.17:14,15), tubasha kuhagirira imitima iboneye. Ukurenganywa Yesu yavugaga si uko ariko kose. Abahirwa ni abarenganywa bazira ko bizeye Kristo. Bene abongabo ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo.

Ku by’amategeko y’ab’ubwami, nk’uko byari byarahanuwe n’umuhanuzi Ezekiyeli, ntabwo yanditswe ku mabuye nk’aya Mose, ahubwo Yesu yayanditse ku mitima. Amategeko yo mu mutima ni ay’umwuka. Yo ntaduhata, ni ay’urukundo. Nubwo amahitamo ari ayacu, Umwami ntiyihanganira kubangikanywa n’abandi. Ati nta wacyeza abami babiri. K’uwagira ikindi yiringiye nk’icyubahiro, ubutunzi cyangwa imiryango akacyimika mu mutima we, kwinjira mu bwami bw’Imana kwe koroshye kuruta uko ingamiya yanyura mu zuru ry’urushinge!

Inshingano y’aba banyamahirwe aruta ayandi ni ukuba umunyu ndetse n’umucyo w’isi. Imirimo yabo niyo igomba kuvuga Yesu bigatuma Imana ihimbazwa, kuruta kuvuga gusa. Imibereho yabo mu isi igomba kugaragaza itandukaniro nubwo aho baba atari iwabo ndetse kuhaba kwabo kukaba ari nko gufata igihe mu ntambara. Ntibagomba gusinzirizwa n’ivutu ndetse n’amaganya byo muri yo.

Ubwabo bagomba kugirirana ibyo bifuza ko nabo bagirirwa kandi bagakunda bagenzi babo nk’uko bikunda. Bakundwa muri Kristo Yesu, ntibikwiriye kugaya abandi twiretse.

Imbere y’ababwirwa aya magambo bose hari inzira ebyiri, ariko Yesu ntiyaduhishe amahitamo meza: inzira inyura mu irembo rifunganye (Mat.7:13-23). Nta kizabuza urukungu kuba mu masaka, ariko abanyehirwe bazihatira kunyura mu nzira ifunganye nubwo ari iy’umusaraba ikaba igoye.

Ubwami bw’Imana si ukurya no kunywa, ni ubwo gukiranuka n’amahoro no kwishimira mu Mwuka Wera. (Abaroma14:16-18). Umuntu wese wumva aya magambo akayakomeza azaba nk’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishyizwe ku rutare. (Matayo 7:27,28).

Pastor MASUMBUKO Josué,