Inyigisho

 • Agaciro k’ijambo ry’Imana

  2PETERO 1.19 Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk’itabaza rimurikira ahacuze...

 • Kwiyanga kubwo gukurikira Yesu.

  MARIKO 8: 34 Ahamagara abantu n’abigishwa be arababwira ati"Umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we ankurikire, 35kuko ushaka...

 • Waba uzi impamvu tugeragezwa?

  Penina yababazaga Hana akamutera agahinda kuko atabyara” (1 Samweli1:1-8) Iyi nkuru tuyizimo Elukana n’ abagore be babiri Penina yari yarabyaye na Hana...

 • Kwikorera Umusaraba Wa Yesu

  MATAYO 10: 34-39 34. Mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota 35. Kuko naje gutanya umwana...

 • Kuyoboza Imana inzira muri byose.

  2SAMWELI 5.12-19 19.Maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati “Nzamuke ntere Abafilisitiya? Urabatanga ubangabize?” Uwiteka asubiza Dawidi ati “Zamuka kuko ntari...

 • Gukomera ku munsi mubi birashoboka.

  ABEFESO 6.10-14 13. Nuko rero mutware intwaro zose z’Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara...

 • Dukwiye kugira amatwi yumva ijwi ry’ Imana. Pastor Desire

  “Reka numve ibyo Imana uwiteka izavuga, kuko izabwira ubwoko bwayo n’ abakunzi bayo amahoro, ariko be kugarukira ubupfu” (Zaburi 85:8) Imana ihora ivuga iby’...

 • Imana ishaka ko uyikorera wejejwe.

  1PETERO 1.15-16 15. Ahubwo nk’uko uwabahamagaye ari uwera, abe ari ko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Imana yaguhamagaye ni iyera, ni yo mpamvu nawe...

 • Kwihana kuticuzwa

  2ABAKORINTO 7.1-10 10.Agahinda ko mu buryo bw’Imana gatera kwihana kuticuzwa, na ko kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw’isi gatera urupfu....

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 270