Izisanzwe

 • Agaciro k’ijambo ry’Imana

  2PETERO 1.19 Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk’itabaza rimurikira ahacuze...

 • Kwiyanga kubwo gukurikira Yesu.

  MARIKO 8: 34 Ahamagara abantu n’abigishwa be arababwira ati"Umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we ankurikire, 35kuko ushaka...

 • Kuyoboza Imana inzira muri byose.

  2SAMWELI 5.12-19 19.Maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati “Nzamuke ntere Abafilisitiya? Urabatanga ubangabize?” Uwiteka asubiza Dawidi ati “Zamuka kuko ntari...

 • Gukomera ku munsi mubi birashoboka.

  ABEFESO 6.10-14 13. Nuko rero mutware intwaro zose z’Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara...

 • Imana ishaka ko uyikorera wejejwe.

  1PETERO 1.15-16 15. Ahubwo nk’uko uwabahamagaye ari uwera, abe ari ko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Imana yaguhamagaye ni iyera, ni yo mpamvu nawe...

 • Kwihana kuticuzwa

  2ABAKORINTO 7.1-10 10.Agahinda ko mu buryo bw’Imana gatera kwihana kuticuzwa, na ko kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw’isi gatera urupfu....

 • Ese kwatura ibyaha ni ngombwa ? /Pastor Desire HABYARIMANA

  Bamwe bavugako twaturira Imana ibyaha aribyo byiza ko bitari ngombwa kwaturira undi muntu, wicarane n’umushumba wawe cyangwa undi mwene data umwaturire...

 • Kwizera nk’ingabo idukingira

  MATAYO 13.31 Abacira undi mugani ati "Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n’akabuto ka sinapi, umuntu yenze akakabiba mu murima we. Burya kutizera ni cyo...

 • Ubuzima bufite intego (umunsi 8,igice 1)

  Rick Warren ni umupasiteri w’umunyamerika akaba n’umwanditsi w’ibitabo uzwi ku isi yose Uyu munsi ni uwa munani , ariko kubera ko isomo ry’umunsi wa munani...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 239